ทัวร์ฮ่องกง DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮุงรำ (พิธียืมเงิน) วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินโฮ่ว นั่งกระเช้าขึ้น นมัสการพระใหญ่นองปิง A SYMPHONY OF LIGHTS นั่งรถรางถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่เขาวิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมบนถนนนาธานและย่านจิมซาจุ่ย


ทัวร์ฮ่องกง DISNEY ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 4วัน 3คืน (CX)
รหัสทัวร์
HK_CX00159
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ก.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-พระใหญ่กระเช้า นองปิ้ง360-ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
 • วันที่

  2

  เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ชมการแสดงพลุไฟชุดใหม่
 • วันที่

  3

  นั่งรถรางขึ้นวิคตอเรียพีค - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมวัดฮองอำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้า เซียน - A Symphony of Lights
 • วันที่

  4

  อิสระฮ่องกงช้อปปิ้ง-กรุงเทพ

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
10,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 29,999 29,999 28,999 10,000 - - 20
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 29,999 29,999 28,999 10,000 - - 20
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 29,999 29,999 28,999 10,000 - - 20
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 27,999 27,999 26,999 10,000 - - 20
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 27,999 27,999 26,999 10,000 - - 20
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 27,999 27,999 26,999 10,000 - - 20
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 29,999 29,999 28,999 10,000 - - 20
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 29,999 29,999 28,999 10,000 - - 20
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 28,999 28,999 27,999 10,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน