ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน (3U)

ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน (3U)

เที่ยวจีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน แปลกแต่จริงชม "รถไฟทะลุตึก" ฉงชิ่ง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า จัตุรัสมหาศาลาประชาคม อิสระช้อปปิ้ง หงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย


ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน (3U)
รหัสทัวร์
CN_3U00063
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.ย. 67 - 14 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
Sichuan Airlines
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ฉงชิ่ง – เข้าสู่ที่พัก
 • วันที่

  2

  ฉงชิ่ง – อู่หลง - เขานางฟ้า(รวมรถราง) – หลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์(ลิฟท์แก้วขาลง+รถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ)+ระเบียงแก้วกระจก – กุยหยวน
 • วันที่

  3

  อู่หลง - วัดจี่นชิน - ฉงชิ่ง - ชมรถไฟทะลุตึก - จัตุรัสมหาศาลาประชาคม - หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเปย+ร้านPOPMART OPTION: ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวค่ำคืนฉงชิ่ง
 • วันที่

  4

  ฉงชิ่ง - วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
16,888
เด็กมีเตียง
16,888
เด็กไม่มีเตียง
16,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888
เด็กมีเตียง
16,888
เด็กไม่มีเตียง
16,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888
เด็กมีเตียง
18,888
เด็กไม่มีเตียง
18,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888
เด็กมีเตียง
17,888
เด็กไม่มีเตียง
17,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888
เด็กมีเตียง
17,888
เด็กไม่มีเตียง
17,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888
เด็กมีเตียง
15,888
เด็กไม่มีเตียง
15,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888
เด็กมีเตียง
15,888
เด็กไม่มีเตียง
15,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888
เด็กมีเตียง
15,888
เด็กไม่มีเตียง
15,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888
เด็กมีเตียง
16,888
เด็กไม่มีเตียง
16,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888
เด็กมีเตียง
16,888
เด็กไม่มีเตียง
16,888
พักเดี่ยว
4,000
เด็กทารก
5,500
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 16,888 16,888 16,888 4,000 5,500 - 20
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 16,888 16,888 16,888 4,000 5,500 - 20
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 18,888 18,888 18,888 4,000 5,500 - 20
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 17,888 17,888 17,888 4,000 5,500 - 20
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 17,888 17,888 17,888 4,000 5,500 - 20
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 15,888 15,888 15,888 4,000 5,500 - 20
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 15,888 15,888 15,888 4,000 5,500 - 20
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 15,888 15,888 15,888 4,000 5,500 - 20
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 16,888 16,888 16,888 4,000 5,500 - 20
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 16,888 16,888 16,888 4,000 5,500 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน